ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním webové stránky https://shop.skupina-olympic.cz (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je BEST I.A. a.s., se sídlem  Osadní  324/12a, 170 00, Praha 7, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 285, IČ: 00505579, (dále jako „BEST I.A.“).  BEST I.A. se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. BEST I.A.  je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, (dále jako „Zákon“).


Co shromažďujeme

Při návštěvě naší Webové stránky naše servery pro účely zabezpečení systému dočasně ukládají data o připojení dotazujícího se počítače (IP adresu), stránky, které na našem webu navštívíte, datum a trvání návštěvy, identifikátor používaného typu prohlížeče a operačního systému („uživatelský agent“) a také webovou stránku, ze které jste přišli („odkazující server“). Tato data mohou analyzována za účelem zpracování statistik. Analýza se provádí hromadně a jednotliví uživatelé nejsou zpětně sledováni.

 

Jakákoli další osobní data jako například vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mail, budou shromažďována pouze v případě, že je poskytnete dobrovolně, například ve spojení s Vaší objednávkou v e-shopu, v souvislosti s Vaší žádostí o informace za použití kontaktního formuláře, při registraci k zákaznickému účtu nebo při registraci k odběru zpravodaje.

V případě vytvoření Vašeho zákaznického účtu můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webové stránce https://shop.skupina-olympic.cz nebo https://skupina-olympic.cz , zejména informace nezbytné pro vytvoření a realizaci Vaší objednávky u nás. Tyto osobní údaje zahrnují:

-  Jméno/Příjmení

-  Adresa / korespondenční adresa

-  Emailová adresa

-  Telefonní číslo

-  Způsob úhrady, bankovní spojení

-  Další informace týkající se Vaší identifikace

 • Informace týkající se Vašeho zákaznického účtu. Tyto osobní údaje zahrnují:

-  Výše uvedené identifikační, kontaktní údaje a platební údaje

-  Heslo pro přístup do zákaznického účtu

-  Historii Vašich objednávek

-  Vaše uživatelské chování v rámci zákaznického účtu

-  Další informace které nám v rámci zákaznického účtu dobrovolně poskytnete

 

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy
 • Vaše identifikační, platební, kontaktní a registrační údaje, rozhodnete-li se k založení Vašeho zákaznického účtu, zpracováváme ke správě Vašeho zákaznického účtu
 • údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníků
 • v případě, existence oprávněného zájmu (jste-li náš zákazník) nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, výrobcích  či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • · pro další specifické účely, pro které jste získali Váš souhlas.

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Proti zpracování pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku, a Vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Záložky sociálních sítí

Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, YouTube a Twitter). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Použití těchto služeb se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.


Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech.  Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území Evropské Unie a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání mimo území Evropské Unie.


Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s realizací Vaší objednávky, budou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám BEST I.A. odpovědným za zpracování objednávek.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajištujícím přepravu a doručení Vámi objednaného zboží, poskytovatelům IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů,  se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.


Práva subjektů údajů

BEST I.A. při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

 

 • Právo přístupu k osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • Právo na přenositelnost (zn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci).
 • V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že BEST I.A. nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 

 • Bez zbytečného odkladu opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • Provedli výmaz Vašich osobních údajů (zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas se zpracováním či vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování)
 • Omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků)
 • Dále Vám náleží právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte BEST I.A. na: info@skupina-olympic.cz nebo písemně na adrese  BEST I.A., a.s., Osadní 12a, Praha 7, 170 00.


Tyto zásady jsou platné ochrany osobních údajů od 20.5.2022

 

 

 

Zásady používání souborů cookie

Jak naše stránky využívají soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb nebo k ochraně vašich dat.

Přečtěte si o typech souborů cookie, které náš web používá, a o tom, jak naše tyto soubory cookie využívají. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Product added to wishlist
Produkt přidán k porovnání.